Jak postupovat při plnění povinné školní docházky

Výběr školy a varianty

Rodiče si musí rozhodnout, kterou variantu plnění školní docházky zvolí. Dále se musí rozhodnout, na kterou školu v ČR dítě zapíší k plnění povinné školní docházky. Rodiče mohou dítě zapsat na kteroukoli školu, která je v rejstříku škol. Není nutné jít k zápisu do spádové školy dle místa bydliště. Rozdíl je pouze v tom, že spádová škola musí přednostně přijmout děti ze své spádové oblasti, děti z jiných oblastí může přijmout pouze tehdy, pokud nemá naplněnou kapacitu. Může se vám tedy stát, že škola, která není vaše spádová, vás může odmítnout z důvodu naplněné kapacity.

Kdy k zápisu

V období od 15. ledna do 15. února se spojíte s ředitelem školy, do které chcete vaše dítě zapsat. Rodiče ani dítě nemusí k zápisu přijít, ale je nutné kontaktovat ředitele školy! Dítě začíná povinnou školní docházku v roce, kdy dosáhne k 1. září šesti let.

Informujte ředitele školy, že vaše dítě bude plnit povinnou školní docházku „zvláštním způsobem“ a to buď individuální výukou doma, návštěvou zahraniční školy nebo české školy při ambasádě / diplomatické misi, případně docházkou do Evropské školy. Je vhodné sdělit adresu zahraniční školy a adresu pobytu v zahraničí.
Po zápisu obdržíte dopis „Rozhodnutí o přijetí ke školnímu vzdělávání“, který vás informuje o přijetí dítěte do školy. Poté si individuálně domluvíte s ředitelem školy:

 • kdy si přijdete vyzvednout učebnice – máte nárok na všechny učebnice, ale můžete si vyzvednou učebnice pouze na češtinu a vlastivědu. V první třídě máte nárok na učební pomůcky za 200 Kč na žáka.
 • kdy budete dělat zkoušky a rozsah zkoušky (u vyšších ročníků zkoušek)
 • co si vzít ke zkoušce (přeložené vysvědčení, zda je nutná apostila, zda budete vysvědčení nechávat škole, kolik kopií apod.)

Zkoušky

V lednu 2012 vstoupila v platnost novela školského zákona, která je zapsána ve Sbírce zákonů pod číslem zákona 472/2011 Sb. Tato novelizace mění a doplňuje školský zákona 561/2004 Sb. K této novele je nebo bude prováděcí vyhláška, která opět věci může mírně poupravit.
Základní a velmi kritická změna je možnost rodičů se rozhodnout, zda-li chtějí nebo nechtějí, aby jejich dítě vykonávalo zkoušky na kmenové (nebo jiné) škole v České republice.

Žák, který vykonává zkoušky:

 • dělá zkoušky vždy pravidelně max. co 2 roky (plus 4 měsíce období "benevolence" - tedy až po konec října)
 • dítě má normální vysvědčení, tedy plní dvě školní docházky - českou a zahraniční
 • dítě může kdykoli bez rozdílovek zpět do příslušného ročníku školy v České republice
 • dítě má po 9 letech ukončenou povinnou školní docházku
 • pokud dítě splnilo nároky zkoušek, má po 9 letech dokončené základní vzdělání
 • dítě po 9 letech může bez problémů na střední školu
 • dítě má nárok na všechny učebnice (nebo dle žádosti rodičů jen některé)
 • rodiče mohou ředitele školy požádat (a on musí vyhovět), aby dítě dostávalo vysvědčení se slovním hodnocením, které bývá pro děti a rodiče více přínosné a jasně popisuje silné a slabé stránky, na co se zaměřit, v čem konkrétně je šikovné apod.
 • dítě musí dělat vždy všechny zkoušky podle vzdělávacího plánu své školy (maximálně však český jazyk, literatura, dějepis ČR a zeměpis ČR), nelze se tedy rozhodnout, aby dítě dělalo zkoušku jenom z jazyka a například vynechalo dějepis, pokud v daném ročníku by jej dělat mělo.
 • pokud dítě nepřijde na zkoušku po dvou letech, automaticky pro něj končí možnost zkoušky v budoucnu dělat a tím přejde do skupiny dětí, které nedělají zkoušku.

  Žák, který nevykonává zkoušky:

 • dítě musí k zápisu bez ohledu, jestli v budoucnu bude dělat zkoušky
 • po devíti letech má dítě ukončenou povinnou školní docházku
 • po devíti letech dítě nemá dokončené základní vzdělání
 • pokud má dítě zájem jít na střední školu v ČR, musí požádat krajský úřad o nostrifikaci svého ukončeného základního vzdělávání v zahraničí a je mu nařízena zkouška z češtiny, dějepisu ČR a zeměpisu ČR (více o nostrifikacích)
 • pokud dítě přechází zpět na základní školu v ČR, ředitel školy nařizuje rozdílové zkoušky a zařadí dítě do ročníku podle jeho znalostí
 • nemá nárok na učebnice
 • nedostává vysvědčení
 • nemá možnost zkoušky začít dělat v průběhu své devítileté povinné školní docházky.

  Rodiče se tedy musí rozhodnout, zda chtějí, aby dítě chodilo na zkoušky a mělo bezproblémový přestup zpět do české školy nebo na střední českou školu, nebo zda nechtějí dělat pravidelné zkoušky a potom budou připraveny na rozdílové zkoušky nebo na nostrifikaci základního vzdělání svého dítěte.

  Záleží tedy na konkrétní situaci každé rodiny. Pokud se do ČR vracet nechcete, samozřejmě vaší prioritou nemusí být znalost gramatiky a literatury vašeho dítěte. Pokud se ale vracet plánujete, je dobré zvážit, jestli se zkoušky v budoucnu neprojeví jako obrovská výhoda pro vaše dítě při návratu na českou školu. Musíte se rozhodnout sami, nikdo za vás toto rozhodnutí nebude dělat, ale uvědomte si, že pokud se jednou rozhodnete na zkoušky nejet a vynecháte zkoušku déle než dva roky, již nikdy nebude mít vaše dítě možnost na zkoušky jít.

  Pokud jste se rozhodli jít na zkoušku

  • Individuální studium:
   Jedná se o případ, že vaše dítě nenavštěvuje žádnou školu v zahraničí a je vzděláváno individuálním plánem nebo školou doma (homeschooling). V tomto případě dělá zkoušku ze všech předmětů, které jsou ve vzdělávacím programu školy pro daný ročník. Nedělá zkoušku z „výchov“.
  • Docházka do školy v zahraničí:
   Žák skládá zkoušku nebo zkoušky, pokud o to jeho rodiče požádají ředitele školy. Na zkoušku se můžete domluvit buď každé pololetí nebo až jednou za dva roky. Obvykle to bývá koncem června nebo na konci srpna, ale můžete si domluvit s ředitelem školy termín, který vám vyhovuje, maximálně však do konce října. Zkoušky dítě dělá na škole, na kterou je zapsáno, protože každá škola má jiný vzdělávací plán. Pokud se vám ale naskytne situace, že nemůžete až na vaši školu, můžete dělat zkoušku na kteréholi škole v ČR, ale musíte počítat s tím, že škola může mít jiné osnovy. Dítě tedy dělá zkoušky podle toho, co se učí ostatní děti, maximálně však čeština, zeměpis ČR a dějepis ČR. Dítě nevykonává žádné jiné zkoušky, a to ani v případě, že daný předmět se v zahraniční škole, kterou navštěvuje, nevyučuje! Pokud například se na vaší škole nevyučuje geometrie, zkoušku z ní dělat nebudete.
  • Docházka do Evropské školy:
   Na žáky Evropských škol se nevztahuje povinnost konat v jejich kmenové škole zkoušky z vybraných předmětů, stanovená v § 38 odst. 5 školského zákona.

   Když dítě přijde s rodiči na zkoušku, dítě zkouší tříčlenná komise, kterou jmenuje ředitel školy. V komisi je ředitel školy, zkoušející učitel, který vyučuje předmět ve třídě, kde je žák zařazen a přísedící učitel, který vyučuje stejný nebo podobný předmět.

  Vysvědčení

  Pokud máte zájem, můžete požádat ředitele o slovní hodnocení místo klasického známkování. Ředitel vám musí vyhovět, ale je dobré ho o tomto vašem přání informovat s časovou rezervou, ne každý ředitel má zásobu vysvědčení pro slovní hodnocení, v některých případech ho bude muset objednat. Pouze děti, které dělají zkoušku, mají nárok na vysvědčení.

  Co vzít s sebou na zkoušku:

  Budete potřebovat vysvědčení ze zahraniční školy s jasným vyjádřením o úspěšnosti ukončení daného ročníku. Toto vysvědčení (případně tato vysvědčení, pokud jdete na zkoušku po dvou letech) musí být přeložena do češtiny s doložkou překladatele. Ideálně by vysvědčení mělo mít Apostilu (platí pro země, které přijaly Haagskou úmluvu o superlegalizaci dokumentů a nemusí být u zemí, které přijaly dohodu o vzájemném uznávání dokumentů - dokumenty jsou přistupné na www.msmt.cz/file/22913, ale například USA tuto dohodu nemá). Na detailech se domluvte s ředitelem školy.
  Pokud nedoložíte vysvědčení, ředitel bude vycházet z logické domněnky, že vaše dítě je vzděláváno individuálně doma a bude žádat zkoušku ze všech předmětů, které jsou ve vyučovacím programu pro daný ročník.

  Ukončení povinné školní docházky

  Povinná školní docházka v ČR trvá devět let, příp. do školního roku, kdy žák dosáhne 17. roku věku, bez ohledu na to, kolik let školní docházky splnil. Povinná školní docházka se považuje za splněnou až úspěšným absolvováním plných devíti let školní docházky.

  Ukončení základního vzdělání

  Děti, které chodí pravidelně na zkoušky, mají automaticky po úspěšném zvládnutí zkoušek ukončené základní vzdělání a mohou na střední školu.
  Děti, které nedělají zkoušky, nemají ukončené základní vzdělání až do doby, než projdete procesem uznání zahraničního vzdělání ze zahraniční školy a nařízenými zkouškami z češtiny, zeměpisu ČR a dějepisu ČR. Proces se nazývá nostrifikace. Pouze děti, které chodily do školy na Slovensku, nemusí tyto zkoušky dělat, protože Česká republika má se Slovenskem mezinárodní smlouvu o uznávání vzdělání.

  Přestup ze zahraniční školy zpět do ČR

  Pokud se vracíte z krátkodobého pobytu v zahraničí, kde bylo vaše dítě individuálně vzděláváno, ale neskládalo zkoušky podle paragrafu 18 vyhlášky 291/1991 (doba v zahraničí nepřekročila 2 roky), ředitel rozhodne, že dítě skládá zkoušku ze všech předmětů a zařadí ho na základě jeho vědomostí a znalostí češtiny do příslušného ročníku.
  Pokud se vracíte z krátkodobého pobytu zahraničí, kde dítě sice chodilo do školy, ale neskládalo zkoušky na české škole, zařadí ředitel žáka do příslušného ročníku na základě vyjádření zahraniční školy o úspěšnosti ukončení příslušného ročníku a srovnávacích zkoušek.

  Dítěti se většinou uznávají všechny roky strávené plněním školní docházky v zahraničí. Pokud žák žije z Austrálii 5 let, má individuální vzdělávání a skládá zkoušky na kmenové škole, dítěti se uzná 5 let do povinné školní docházky.

  © červenec 2012 Multiglot

 • © 2011 SayR