Výhody bilingvních dětí a dospělých

Výhody jsou patrné pouze u lidí a dětí, jež mají pokročilou znalost dvou a více jazyků. Nestačí tedy pouze umět pojmenovat zvířátka a barvy, aby člověk získal výhody, které plynout z dvojjazyčnosti.

Přirozenost dalšího jazyka v každodenním životě:

Pro dítě je nejjednodušší se učit dva nebo více jazyků od narození. Novorozenec má velice dobře vyvinuté centrum v mozku, jehož úkolem je rozlišovat zvuky, které k dítěti přichází z normálního každodenního života. Tato schopnost postupně zaniká kolem devátého měsíce věku dítěte. Od tohoto období, dítě rozlišuje zvuky (intonaci hlasu, zabarvení hlásek, přízvuk apod)., které jsou přirozené (které mělo možnost slyšet v době do 9. měsíce věku) a cizí (které nemají v mozku žádnou stopu, které dítě do této doby nikdy neslyšelo). Mozek dítěte je přirozeně vybaven na to, aby zvládnul více jak jeden jazyk. Pokud dítěti nabízíte pouze jeden jazyk v jeho životě, dítě ochuzujete o možnost být vícejazyčné již od útlého věku.

Tolerance a otevřenost k jiným kulturám:

Dítě, které vyrůstá v prostředí s více jazyky, má možnost spolu s jazykem, který je odlišný od jeho mateřského jazyka vnímat i rozdílnosti prostředí a kultury. Dítě bere jako přirozené, že někdo mluví česky, někdo anglicky, francouzsky nebo čínsky. Dítě začíná chápat, že aby se s danou osobou domluvilo, musí umět jeho jazyk. Dítě se skrz jazyk dostává ke zvykům a postojům prostředí, kde se jazyk používá. Dítě chápe, že jeho kultura je jedna z mnoha, které existují.

Flexibilita v komunikaci:

Děti, které vyrůstají s více jazyky a více kulturami, mají velkou výhodu v komunikace s cizinci. Děti chápou, že jejich kultura a myšlení může být odlišná. Jsou v komunikaci úspěšné, protože nestaví svou mateřskou kulturu jako hlavní rámec, ve kterém budou vnímat kontakt s člověkem z jiné země.

Snadnější učení dalších jazyků:

Dítě, které umí dva jazyky, se snadněji učí dalším jazykům – může stavět na znalosti rozlišení zvuků, pořadí slov ve větě, rytmu řeči, intonaci, gramatické struktury věty.

Lepší kognitivní schopnosti

Děti mají lepší zejména analytické schopnosti, které pramení z lepšího porozumění jazyku coby systému (metajazyku). Dokáží jednu věc vnímat z více úhlů – děti už od malinka ví, že jedna věc má minimálně dva různé názvy, proto se snaží hledat další možnosti a rozebírají (analyzují) situaci.
Dvojjazyčnost je spojována s lepší kreativitou a mentální flexibilitou. Například dvojjazyčné děti častěji na otázku vymyslí více odpovědí a odpovědi jsou více kreativní.

Děti mluvící více jazyky lépe čtou a píší

je dáno lepšímu pochopení jazyka (metajazyka), kdy děti lépe chápou, jak jazyk, jeho skladba a gramatika fungují.

Dítě má lepší sebevědomí a sebejistotu

může v budoucnu odpovědět Vždycky jsem uměl mluvit dvěma jazyky.

Učení jazyků oddaluje stárnutí mozku a degeneraci mozkových buněk.


Dítě může mít s rodiči svoji řeč,

které nemusí okolí rozumět (zejména se týká rodin žijících v prostředí, kde je jejich jazyk menšinový)

Lepší pracovní příležitosti díky znalosti jazyků.


Dítě má přirozenější přízvuk

a jeho projev působí jako rodilý mluvčí – pokud dítě žilo v zahraničí nebo pokud jej rodilý mluvčí učil.Obecně platí, že děti, které se setkají s dalším jazykem do 8 let věku, většinou nemají přízvuk.

© 2010 Multiglot

© 2011 SayR