Specifika dvojjazyčných dětí

Mixování jazyků u dětí do 4 let věku

Naprosto normální, samo odezní. Například: namísto „Kde jsou miminka?“ dítě se zeptá „Where are mimis?“ „Koník má stáj, prasátko má pig sty.“ (pro neanglické mluvčí, česká stáj a anglicky chlívek mají stejnou výslovnost)

Přepínání z jednoho jazyka do druhého

Přepínání jazyků je používání slov, frází, dodatků a vět z dvou jazyků v jedné větě nebo v průběhu jednoho rozhovoru. Přepínání z jednoho jazyka do druhého má své opodstatnění – má funkci a vyjádření v obou jazycích je gramaticky správné. Člověk přepne do druhého jazyka se všemi gramatickými jevy v tomto druhém jazyce.

Přenos prvků z mateřského jazyka do dalších jazyků

Děti a dospělí, kteří se učí další cizí jazyk, se při učení opírají o znalosti svého mateřského jazyka, případně jazyků, které přijali od narození. Staví na základech znalosti hlásek, slovníček, gramatiky, výslovnosti, pořadí slov ve větě, zákonitostí zájmen, přivlastňování a vyjádření množného čísla, rodu apod.
Přenos jazykových prvků z jednoho jazyka do druhého je velmi důležitý pro naučení se nového jazyka. První – mateřský – jazyk je důležitým zdrojem pro naučení dalšího jazyka zejména v prvních letech výuky. Pokud se v jazyce, který se dítě nebo dospělý učí, vyskytují významné rozdíly, například v pořadí slov ve větě, vynechání podmětu nebo zájmena bez toho, aby věta ztratila smysl, případně v rozdílné výslovnosti, fenomény z mateřského jazyka se začnou vyskytovat v druhém jazyce bez ohledu na jiná pravidla cílového jazyka. Vzniká tedy deviantní, nesprávná struktura vět v novém cílovém jazyce, kterou nazýváme přenosová chyba (transfer error). Přenosové chyby jsou normálním stadiem učení se novému jazyku a poukazují na to, že člověk staví na znalostech ze svého prvního jazyka.

Dočasný jazyk

Období, kdy člověk začíná aktivně jazyk používat, je velmi blízko používání cizího jazyka, ale stále se opírá o znalosti prvního jazyka, se nazývá období přenosu. Dočasný jazyk vykazuje vliv přenosu z mateřského jazyka do cizího, zjednodušování pravidel, zobecňování pravidel a vytváření novotvarů.
Dočasný jazyk má vždy stejné zákonitosti ve skupině svého mateřského jazyka. Studenti, které mají první jazyk A, mají vždy podobné chyby v jazyce B. Díky tomuto se vyvinula celá řada názvů, které charakterizují tento přenos. Pro angličtinu a češtinu je oficiální název Czenglish – angličtina používaná rodilými mluvčími českého jazyka.

Zmixování jazyků

Jedná se o negativní charakteristiku u vícejazyčných lidí. Vzniká u dvojjazyčných a vícejazyčných lidí, kteří umí dva a více jazyků plynule a jsou schopni se tedy v každém svém jazyku bez problému domluvit. Mixování jazyků vzniká na základě uvolněného vyjadřování, kde mluvčí ignorují gramatická pravidla jednotlivých jazyků, jazyky nejsou striktně odděleny od sebe. Vzniká jazyková zkomolenina, hybrid, kterým se jsou schopni domluvit jenom lidi, kteří dobře rozumí oboum jazykům. Pokud rodiče často mixují jazyky, jejich děti se naučí jazyky také mixovat. Nebudou schopní jazyky striktně oddělit a vyvine se u nich semilingualism – částečná dvojjazyčnost. Děti nebudou umět ani jeden jazyk pořádně, nebudou umět použít správně gramatiku a s lidmi, kteří umí jenom jeden jazyk, se nedomluví.
Příklad:
Na townhallu mi dneska dali ticket za garbage na chodníku.
Potřebuji jít do bathroomu.
Nezapomeň si sebou vzít blankýtek do carseatu.

© 2010 Multiglot

© 2011 SayR