Nevýhody bilingvních dětí

jsou většinou dočasné a s věkem ustupují nebo časem úplně odezní.

Děti mixují jazyky

U malých dětí do 4 – 5 let se jedná o přirozenou fázi, která vypovídá o tom, že dítě přijalo dva a více jazykových systémů. Pokud má dítě dobrý jazykový vzor – vzory, tato fáze sama odezní. Mixování jazyků není vědomě. Například: Old Mc Donald had konik, ee aaa ee aaa ooo

Větší zátěž na rodiče

Rodiče jsou pod dlouhodobým tlakem. Musí dlouhodobě udržovat určitá jazyková pravidla, musí zajistit dostatečné množství materiálů a interakce s jazykem, aby se u dítěte všechny jazyky plně rozvíjely, často boj s okolím, kterému musí vysvětlovat svůj záměr a vysvětlovat mýty, které panují i mezi odbornou veřejností. V neposlední řadě větší finanční zátěž.

Časová náročnost

rodiče musí počítat se závazkem alespoň 7 let, několik hodin denně, pokud jejich cílem je, aby dítě mělo dobře zvládnutý jazyk, nikoli pouze formální znalost slovíček a frází.

Učit dítě psát a číst v druhém jazyku, učit jej znát hlásky a písmo druhého jazyka

Pokud dítě žije v cizí zemi, rodiče musí zajistit, aby se dítě nejprve naučilo číst a psát ve svém lepším jazyce, než přejde pod povinnou školní docházku ve slabším jazyce. Pokud dítě má další jazyky, k plné gramotnosti nestačí jenom mluvit, ale rodiče musí dítě naučit číst a psát v dalších jazycích. Naučit dítě číst a psát není záležitost školy, ale rodičů. Pokud se rodiče rozhodnou, že budou vést děti k více jazykům, musí také udělat pořádný kus práce s vyhledáním výborných učitelů a rodilých mluvčích. Pokud žijete v zahraničí a vaše dítě má lepší češtinu, měli byste ho učit číst a psát nejprve česky, jelikož dobré základy v dominantním jazyce mají významný vliv na zvládnutí psaní a čtení ve slabším jazyce.

Pokud dítě přijalo jazyk přirozenou cestou – tedy výchovou, velmi těžko se odnaučuje chybám, ať už v přízvuku, gramatice, nesprávnému používání idiomů.

Zapomenutí dalšího jazyka

U dětí, které imigrují do země cizího jazyka, kde je velký tlak na naučení se jazyka prostředí, existuje reálné riziko, že svůj jazyk, kterým doteď mluvili, nahradí novým jazykem.

U dětí imigrantů, kteří často mění prostředí, může dojít k situaci, že dítě nebude schopno plně pojmout jazyk a kulturu ani jedné země, ve které krátkodobě žije. (semilingualism)

© 2010 Multiglot

© 2011 SayR